இந்தியாவுக்கு ஆயுதம் வழங்காது ஏமாற்றிய ரஷ்யா

இந்தியாவுக்கு ஆயுதம் வழங்காது ஏமாற்றிய ரஷ்யா

இந்தியாவுக்கு ஆயுதம் வழங்காது ஏமாற்றிய ரஷ்யா

இந்தியாவுக்கு இந்த வருடம் முக்கிய ஆயுதங்களை வழங்கிட ரஷ்யா
இணக்கம் தெரிவித்து இருந்தது .

ஆனால் அதனை உரிய கால அட்டவணையில் ,
ரஷ்யாவினால் வழங்க முடியவில்லை
என இந்தியா தெரிவித்துள்ளது .

உக்கிரைனில் இடம்பெற்று வரும் போர் காரணமாக ,
ஆயுத தாயுரிப்பு நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் ஆயுதங்கள் ,உக்ரைன்
களமுனைக்கு நகர்த்த படுவதால் ,
ரஸ்யாவுக்கு ஆயுதங்களை வாழுங்க முடியவில்லை என்கிறது
இந்தியா .

ரஸ்யாவின் இந்த செயல் இந்தியாவுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.