ஆபாத்தான ஈரானிய ட்ரோன்கள் அதிர்ச்சியில் உலகம்

ஆபாத்தான ஈரானிய ட்ரோன்கள் அதிர்ச்சியில் உலகம்

ஆபாத்தான ஈரானிய ட்ரோன்கள் அதிர்ச்சியில் உலகம்

ஆபாத்தான ஈரானிய ட்ரோன்கள் அதிர்ச்சியில் உலகம் ,
நகரத்தையே அழிக்கும் பயங்கரம் பதறும் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா ,

ஆபாத்தான ஈரானிய ட்ரோன்கள் அதிர்ச்சியில் உலகம்