அறிவிக்கா செல்லும் கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்

அறிவிக்கா செல்லும் கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்
Spread the love

அறிவிக்கா செல்லும் கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான்

அறிவிக்கா செல்லும் கப்பலை பிடிப்போம் ஈரான் ,எமது மொழியில் எமக்குஅறிவித்து செல்ல வேண்டும் ,அவ்வாறு தெரிவிக்க செல்லும் கப்பல்கள் பிடிக்கபடும் என ஈரான் அறிவித்துள்ளது .