அரபு நாடுகளில் இருந்து வெளிநாட்டு படைகள் விலக்குக ஈரான்

அரபு நாடுகளில் இருந்து வெளிநாட்டு படைகள் விலக்குக ஈரான்
Spread the love

அரபு நாடுகளில் இருந்து வெளிநாட்டு படைகள் விலக்குக ஈரான்

அரபு நாடுகளில் இருந்து வெளிநாட்டு படைகள் விலக்குக ஈரான்

அரபு நாடுகளை ஆக்கிரமித்துள்ள வெளிநாட்டு படைகள்
அங்கிருந்து விலக்க வேண்டும் ஈரான் அதிரடி அறிவுப்பு அறிவித்துள்ளது ,