அயல் நாடுகளுக்கு ஈரான் ஆயுத உதவி கொதிக்கும் இஸ்ரேல்

அயல் நாடுகளுக்கு ஈரான் ஆயுத உதவி கொதிக்கும் இஸ்ரேல்
Spread the love

அயல் நாடுகளுக்கு ஈரான் ஆயுத உதவி கொதிக்கும் இஸ்ரேல்

அயல் நாடுகளுக்கு ஈரான் ஆயுத உதவி கொதிக்கும் இஸ்ரேல்

எதிரிகளை ஓட வைத்த ஈரான் ,திடீர் ஆயுத உதவி ,
இஸ்ரேல் எல்லை அருகில் நுழையும் ஈரான் இராணுவம் ,