அமெரிக்கா விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை

அமெரிக்கா விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணையால் , அமெரிக்கா ஈரானுக்கு

அமெரிக்கா விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணை

அமெரிக்கா விமானத்தை வீழ்த்திய ஈரான் ஏவுகணையால் ,
அமெரிக்கா ஈரானுக்கு இடையில் போர் பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது .