அமெரிக்கா கப்பலை துரத்திய ஈரான் கடற்படை| ஈரான் அமெரிக்கா |iran america war|US aircraft carrier

அமெரிக்கா கப்பலை துரத்திய ஈரான் கடற்படை| ஈரான் அமெரிக்கா |iran america war|US aircraft carrier
Spread the love


அமெரிக்கா கப்பலை துரத்திய ஈரான் கடற்படை| ஈரான் அமெரிக்கா |iran america war|US aircraft carrier

அமெரிக்கா கப்பலை தமது கடல்பரப்புக்குள் நுழைந்துள்ளது என
தெரிவித்து துரத்திய ஈரான் கடற்படை .

மற்றும் அதன் விமானங்கள்
கடலில் நடந்தத பர பரப்பு |iran america war|US aircraft carrier

video