அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான்

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான்

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான்

அமெரிக்கா கப்பலை ஈரான் கடை படையினர் சிறை பிடிப்பு
,விடுவிக்க கோரி அமெரிக்கா ஈரானுக்கு எச்சரிக்கை .

அமெரிக்கா கப்பலை சிறை பிடித்த ஈரான்