அமெரிக்கா ஏவுகணை அழிப்பு ஹிஸ்புல்லாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல்

அமெரிக்கா ஏவுகணை அழிப்பு ஹிஸ்புல்லாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல்
Spread the love

அமெரிக்கா ஏவுகணை அழிப்பு ஹிஸ்புல்லாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல்

அமெரிக்கா ஏவுகணை அழிப்பு ஹிஸ்புல்லாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல் ,
அமெரிக்கா உச்சம் தலையில் ஓங்கி அடித்த ரஷ்யா ,

அமெரிக்கா ஏவுகணை அழிப்பு ஹிஸ்புல்லாவை அழிப்போம் இஸ்ரேல்