அமெரிக்கா எடுபிடிகளை விரட்டிய ஈரான்

அமெரிக்கா எடுபிடிகளை விரட்டிய ஈரான்

அமெரிக்கா எடுபிடிகளை விரட்டிய ஈரான்

அமெரிக்கா எடுபிடிகளை விரட்டிய ஈரான் ,
பழிவாங்கும் பதிலடியை திருப்பி கொடுத்த ஈரான் .

அமெரிக்கா எடுபிடிகளை விரட்டிய ஈரான்