அமெரிக்கா அணுகுண்டு நீர்மூழ்கி வருகையால் பதட்டம்

அமெரிக்கா அணுகுண்டு நீர்மூழ்கி வருகையால் பதட்டம்
Spread the love

அமெரிக்கா அணுகுண்டு நீர்மூழ்கி வருகையால் பதட்டம்

அமெரிக்கா அணுகுண்டு நீர்மூழ்கி வருகையால் பதட்டம் ,
எதிரி நாட்டை அழிக்க நட்பு நாட்டுக்கு அணுகுண்டுகளை
வழங்கும் அமெரிக்கா செயலினால் பதட்டம் அதிகரிப்பு .