அதுதான் எனக்கு விருப்பம் | உள்ள போக விடமாட்டாங்க | JAFFNA PIZZA HUT | Jt View

அதுதான் எனக்கு விருப்பம் | உள்ள போக விடமாட்டாங்க | JAFFNA PIZZA HUT | Jt View
Spread the love

அதுதான் எனக்கு விருப்பம் | உள்ள போக விடமாட்டாங்க | JAFFNA PIZZA HUT | Jt View

இந்த காணொளியில் யாழ்ப்பாண PIZZA HUT ற்கு முன்பாக யாசகம்
செய்துகொண்டு இருக்கும் அம்மாவின் கண்ணீர் வாழ்வு .

உறவுகளினாலே கைவிட பட்ட நிலையில் வீதியில் தவிக்கும் தாய் ஒருவரது பலநாள் ஆசையை கேட்டு அதை நிறைவேற்றி வைத்துள்ளோம்.

இந்த you tuber செய்த வேலையை பாருங்க

Error: View 71ba60925p may not exist