அணுகுண்டு தயாரித்துள்ள ஈரான் பதறும் எதிரிகள் |iran missile|

அணுகுண்டு தயாரித்துள்ள ஈரான் பதறும் எதிரிகள் |iran missile|
Spread the love


அணுகுண்டு தயாரித்துள்ள ஈரான் பதறும் எதிரிகள் |iran missile|

ஈரான் நாடானது ஐந்து அணு குண்டுகளை தயரித்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள ,
தகவலால் எதிரிகள் பீதியில் உறைவு ,மிரட்டும் ஈரான் இராணுவம் .